Ashley Drew & Northern GP28 #1812

Ashley Drew & Northern 50' Box Car