Chicago & Illinois Midland SD38-2 #73

Chicago & Illinois Midland RS1325 #30

Chicago & Illinois Midland Caboose

Chicago & Illinois Midland Coal Hopper

Chicago & Illinois Midland 40' Box Car

Chicago & Illinois Midland SD9 #52