Illinois Terminal Bay Window Caboose

Illinois Terminal SD39 #2305

Illinois Terminal GP7 #1601

Illinois Terminal GP7 #1605 (Illinois Terminal GP7 #1605 is preserved at the Illinois Railway Museum)

Illinois Terminal PS 4750 Covered Hopper

Illinois Terminal SW1500 #1512

Illinois Terminal 40' Box Car

Norfolk Southern Illinois Terminal Heritage SD70ACe #1072

Illinois Terminal SD39 #2306