McCloud River Railroad SD38-2 #39

McCloud River Railroad 50' Box Car