Indianapolis Union Terminal 0-8-0 #7 

Indianapolis Union Terminal 0-8-0 #7 11"x17" signed Matted Print

Indianapolis Union Terminal